กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
วิทยานิพธ์ (37)
นวนิยาย (1)
หนังสือทั่วไป (4,121)
อ้างอิง (23)
ปริญญานิพนธ์ (363)
สารนิพนธ์ (94)

สถานที่จัดเก็บ
นวนิยาย (20)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

วิจัย (4)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

วารสาร (4)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(8)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

หนังสือธรรม (16)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (158)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 10 คำพิพากษาฏีกา (36)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(2)
   ()

(2)
   ()

ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป (238)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(15)
   ()

(4)
   ()

(3)
   ()

ตู้ที่ 12 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล (122)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล (112)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 14 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (129)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (170)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

ตู้ที่ 16 การพยาบาลนารีเวชวิทยา (131)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (156)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(3)
   ()

ตู้ที่ 18 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (133)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 19 กายวิภาคศาสตร์ / สรีรวิทยา / มหกายวิภาคศาสตร์ / ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (40)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(2)
   ()

ตู้ที่ 2 การบัญชี (76)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (43)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(2)
   ()

ตู้ที่ 20 การพยาบาลศัลยศาสตร์ (63)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 21 การพยาบาลอายุรศาสตร์ (77)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 22 สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล (57)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 23 การพยาบาลอนามัยชุมชน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (157)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 24 โภชนาศาสตร์และโภชนบำบัด / กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล (75)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 25 พยาธิสรีรวิทยา, จุลชีววิทยา / ปรสิตวิทยา / ตำราโรคต่างๆ (49)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 26 ตำราโรคต่างๆ (115)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล (107)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 28 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / การพยาบาล หู คอ จมูก / การพยาบาลจักษุวิทยา (61)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 29 โลหิตวิทยา / ประสาทวิทยา / เวชศาสตร์ฟื้นฟู / ออร์โธปิดิกส์ (67)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา (218)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ (220)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

ตู้ที่ 4 การจัดการธุรกิจ (31)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(3)
   ()

ตู้ที่ 5 กฎหมาย (89)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(5)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

(6)
   ()

(4)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(5)
   ()

(1)
   ()

(2)
   ()

(9)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(5)
   ()

(3)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 6 กฎหมาย (200)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(3)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(2)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 7 กฎหมาย (143)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(3)
   ()

(1)
   ()

(2)
   ()

(1)
   ()

(3)
   ()

(1)
   ()

(1)
   ()

(7)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 8 กฎหมาย (54)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(3)
   ()

(3)
   ()

(1)
   ()

(2)
   ()

(1)
   ()

ตู้ที่ 9 กฎหมาย (8)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   ()

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ (78)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(4)
   ()

(30)
   ()

(90)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

สารนิพนธ์บริหารการศึกษา พ.ศ.2549 (37)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

สาขาการบริหารการศึกษา (754)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(4)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

อ้างอิง (54)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(2)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(9)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(76)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(8)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(1)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

(5)
   (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)


ภาษา
1. Thai (4,658)
2. English (14)

ปี
1. 2564 (19)
2. 2563 (55)
3. 2562 (61)
4. 2561 (73)
5. 2560 (84)
มีอีก 89 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
อ่าน(23) หนังสือ(15) กาญจนาภิเษก(0) 5d454(0) เด็ก(224) ปรัชญา(16) เต๋า(0) ผู้ป่วย(188) บำบัด(71) น่ารัก(0) รัก(306) บอก(2)