มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว
   สมภาพ ผลเจริญ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ345.081
ส271อ 
อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว
   สมภาพ ผลเจริญ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ345.081
ส271อ 
อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว
   สมภาพ ผลเจริญ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ345.081
ส271อ 
อิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
   ฉลองรัฐ อินทรีย์. / 2522
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 14 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
618.9
ฉ154อ 
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ สำหรับสำนักงาน
   วรวีร์ ไพฑูย์รัตนชัย / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.678
ว284อ 
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   มงคล ทองสงคราม / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.38152
ม114อ 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่..
   อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
641.2 อ778อ 2559 
อุทยานใหม่
    / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
297.93
ส876ป 
เอกสารการการสอนชุดวิชากฏหมายพาณิชย์2
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
347
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
649.1 ม246พ 2552 น1-7 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 2
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 8 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.07
ก114 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.068
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแพ่ง 2=หนี้ละเมิด
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.03
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแพ่ง1
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.56
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายภาษีอากร
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
343.04
ก114 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายภาษีอากร
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
343.04
ก114 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายมหาชน
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
336.291
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศ
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.1
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแรงงาน หน่วย1-7
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.01
ม226อ 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแรงงาน หน่วย8-15
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.01
ม226อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [234]   [แสดง 20/4678 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.