มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Ambulatory Pediatric Nursing (Plans of Care for Specialty Pr..
   Meg Gulanick Michele Knoll-Puzas Deidra Lynn Gradishar / 1994
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.7362
G971A 
An English Phrasebook for Thai Massage/สำนักงานคณะกรรมการการ..
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.349511 ก46 
An English Phrasobook for Hotels and Restaurants/สำนักงานคณะ..
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.24959 ก46 2559 
An English Phrasobook for Industrial Trades/สำนักงานคณะกรรมก..
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.34195 ก46 
An English Phrasobook for Retail Customer Survices/สำนักงานค..
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.34 ก46 2559 
An English Phrasobook for Tour Guides/สำนักงานคณะกรรมการอาชี..
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.3 ก46 2559 
An English Phrasobook for Working on Farms/สำนักงานคณะกรรมกา..
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.34959 ก46 2559 
An update and Cuactive in infectious Disease
   ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 26 ตำราโรคต่างๆ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.9 อ275ก 2552 
An update on infectious diseases ...
   พรรณพิศ สุวรรณกูล / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
616.9
พ265 
Anesthesia : quality, safety and new concepts management
   ชัชชัย ปรีชาไว / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 14 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
617.96
อ238 
ANNUAL REPORT 2017 รายงานประจำปี 2560/สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแ..
   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ / 2560
   หนังสือทั่วไป

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Assessment and Care of The well Newborn
   Patti J. Thureen Jane Deacon Patricia O’ Neill Jacinto Hernandez / 1999
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
618.9201
T536A 1999 
Assessment: An Incredibly Easy! pocket Guide. lippincott W..
   lippincott Williams &wilkins. / 2010
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.075
w721A 2010 
Atlas Of Immunology
   Julius M. Cruse Robert E. Lewis / 1999
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.079
C957A 1999 
Atlas of Medical-Surgical Nursing
   Janice Tazbir Patricia Keresztes / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.730223
T248A 2008 
aกลเม็ดเคล็ดลับ Word 6
   โอฬาร เมธาไชย. / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.369
อ95 2539 
aการภาษีอากรธุรกิจ
   สมคิด บางโม. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
336.2
ส234ก 
aการวางแผนและควบคุมทางการเงิน / ปนัดดา อินทร์พรหม
   ปนัดดา อินทร์พรหม. / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.32
ป3 2539 
aคู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus
   อัครเสน สมุทรผ่อง. / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001.6420202
อ6 2537 
aแนวทางการปฏิบัติงาน บุคลากรห้องผ่าตัด
   สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 20 การพยาบาลศัลยศาสตร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
617.023
ส838น 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [234]   [แสดง 20/4678 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.