มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารหลักการประชุมวิชาการระดับชาติเตรือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในปร..
   ศิริพร วัชชาวัสดุ. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.520593
ศ463อ 
เอเซียตะวันออกยุคใหม่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน
   จอนเค แพร์แบงด์. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
951.249
จ192อ 
เอดส์ในสูติกรรมและวางแผนครอบครัว
   สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 26 ตำราโรคต่างๆ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
616.9792
ส854อ2541 
ฮอร์โมนคุมกำเนิด
   ดำรง เหรียญประยูร. / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 16 การพยาบาลนารีเวชวิทยา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
613.9436
ด492ฮ 
ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู = Hormone replacement therapy in th..
   นิมิต เตชไกรชนะ, บรรณาธิการ. / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 16 การพยาบาลนารีเวชวิทยา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
618.175
น633ฮ 
ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู = Hormone replacement therapy in th..
   นิมิต เตชไกรชนะ, บรรณาธิการ. / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 16 การพยาบาลนารีเวชวิทยา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
618.175
น633ฮ 
ฮาร์วาร์ดกราฟฟิก
   สมภพ วัฒนสมบูรณ์. / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001.6443
ส4 2539. 
การใช้กฎหมายกับปัญหาในทางปฎิบัติที่ได้จากประสบการณ์
   ไพจิตร ปุญญพันธ์. / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.
พ973ก2545 
เเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.15
ก446 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  197 198 199 200 201 202 203 204 205 [205]   [แสดง 9/4089 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.