มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฏหมาย
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.11
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม225อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม225อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15
    / 2531
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
651.7 ส747อ 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒนา หน่วยที่ 1 - 8 = Health..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 23 การพยาบาลอนามัยชุมชน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
613 ส241ส 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลัการบัญชี
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.7
ร228 
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการหน่วยที่ 1-8
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม245อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการหน่วยที่ 9-15
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม245อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 1-7 = Family Heal..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 23 การพยาบาลอนามัยชุมชน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613 ส747อ 2552 
เอกสารคำสอน รายวิชาการวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกั..
   ประสาน ยิ้มอ่อน. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630.021
ป399อ 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพากร
   สุเทพ พงษ์พิทักษ์ / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.2
ส781อ 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ"เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม"
   นราทิพย์ พุ่มทรัพย์. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
170
น232อ 
เอกสารประกอบการศึกษาชุดเอกสารทางวิชาการการตีความ เนื่องในงา..
   จิตติ ติงศภัทิย์. / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.31
จ419ช 
เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฏหมายหลักทั่วไป กฏหมายลักษณะบุคคล
   กิตติศักดิ์ ปรกติ. / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.012
ก675อ 
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฏหมายปกครอง
   สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 8 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
342.044
ส553อ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
   สมชาย หอมยก / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.918
ส241อ 
เอกสารประกอบปาฐกกาเกียรติยศ การศึกษากฏหมายในอนาคตของประเทศไทย
   ไชยยศ เหมาะรัชตะ / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 8 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344
ช883อ 
เอกสารสอนการชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 1
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.068
อ884 
เอกสารหลักการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา คร..
   วรวุฒิ จราสมบัติ. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.520593
ว221อ 
เอกสารหลักการประชุมวิชาการระดับชาติเตรือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในปร..
   ศิริพร วัชชาวัสดุ. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.520593
ศ463อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [205]   [แสดง 20/4088 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.