มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแรงงาน หน่วย8-15
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.01
ม226อ 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายแรงงาน
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.04
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายวิชีสมัญญัติ 2
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
347
ก114อ 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 2
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
345.07
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
345.07
อ884 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายวิธีสัญญัติ 1
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
342.02
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายอาญา 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
345
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายอาญา 2 ภาคความผิด
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
345.04
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
421
ก437 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.15
ก446 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกกหมายทั่วไป
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.1
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฏหมาย
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 5 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.11
อ885 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม225อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม225อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15
    / 2531
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
651.7 ส747อ 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒนา หน่วยที่ 1 - 8 = Health..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 23 การพยาบาลอนามัยชุมชน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
613 ส241ส 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลัการบัญชี
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.7
ร228 
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการหน่วยที่ 1-8
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม245อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการหน่วยที่ 9-15
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 การบัญชี(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ม245อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [204]   [แสดง 20/4080 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.