มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
2 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 0 บาท
4 re
 สารนิพนธ์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
5 project
 วิจัย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
6 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
7 es
 ปริญญานิพนธ์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
8 dic
 อ้างอิง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 0 บาท
9 Di
 วิทยานิพธ์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
10 bk
 หนังสือทั่วไป
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
11 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 6 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.