มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
         รายงานประจำปี (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         คณิตศาสตร์เบื้องต้น
         โครงงานวิจัย
         ตู้ที่ 1 ตู้ที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
         ตู้ที่ 10 ตู้ที่ 10 คำพิพากษาฏีกา
         ตู้ที่ 11 ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป
         ตู้ที่ 12 ตู้ที่ 12 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
         ตู้ที่ 13 ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
         ตู้ที่ 14 ตู้ที่ 14 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
         ตู้ที่ 15 ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
         ตู้ที่ 16 ตู้ที่ 16 การพยาบาลนารีเวชวิทยา
         ตู้ที่ 17 ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
         ตู้ที่ 18 ตู้ที่ 18 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
         ตู้ที่ 19 ตู้ที่ 19 กายวิภาคศาสตร์ / สรีรวิทยา / มหกายวิภาคศาสตร์ / ประสาทกายวิภาคศาสตร์
         ตู้ที่ 2 ตู้ที่ 2 การบัญชี
         ตู้ที่ 2 คอม ตู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
         ตู้ที่ 20 ตู้ที่ 20 การพยาบาลศัลยศาสตร์
         ตู้ที่ 21 ตู้ที่ 21 การพยาบาลอายุรศาสตร์
         ตู้ที่ 22 ตู้ที่ 22 สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล
         ตู้ที่ 23 ตู้ที่ 23 การพยาบาลอนามัยชุมชน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
         ตู้ที่ 24 ตู้ที่ 24 โภชนาศาสตร์และโภชนบำบัด / กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
         ตู้ที่ 25 ตู้ที่ 25 พยาธิสรีรวิทยา, จุลชีววิทยา / ปรสิตวิทยา / ตำราโรคต่างๆ
         ตู้ที่ 26 ตู้ที่ 26 ตำราโรคต่างๆ
         ตู้ที่ 27 ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล
         ตู้ที่ 28 ตู้ที่ 28 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / การพยาบาล หู คอ จมูก / การพยาบาลจักษุวิทยา
         ตู้ที่ 29 ตู้ที่ 29 โลหิตวิทยา / ประสาทวิทยา / เวชศาสตร์ฟื้นฟู / ออร์โธปิดิกส์
         ตู้ที่ 30 ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา
         ตู้ที่ 31 ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ
         ตู้ที่ 4 ตู้ที่ 4 การจัดการธุรกิจ
         ตู้ที่ 5 ตู้ที่ 5 กฎหมาย
         ตู้ที่ 6 ตู้ที่ 6 กฎหมาย
         ตู้ที่ 7 ตู้ที่ 7 กฎหมาย
         ตู้ที่ 8 ตู้ที่ 8 กฎหมาย
         ตู้ที่ 9 ตู้ที่ 9 กฎหมาย
         ตู้ที่ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
         ตู้ที่ สารนิพนธ์ สารนิพนธ์บริหารการศึกษา พ.ศ.2549
         ตู้ที่ สารนิพนธ์
         ตู้ปริญานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา (ขอยืมได้)
         ตู้หนังสืออาเซียน
         ตู้ หนังสือธรรม
         พจนานุกรม อ้างอิง
         วารสารล่วงเวลา
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วิทศวกรรมศาสตร์
         สถิติเบื้องต้น
         สารานุกรรม
กลับ
แผนที่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.